กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.  นายวิเชียร ขันชัยภูมิ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          ประธานกรรมการ

2.  นายบุญธรรม  มูลถวิลย์      ผู้แทนองค์กรชุมชน                               กรรมการ

3.  นายนพพร  ประทุมชาติ      ผู้แทนผู้ปกครอง                                    กรรมการ

4.  นายมงคล  เพียรสำโรง      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ

5.  พระอดิศักดิ์  สิริปัญโญ      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา       กรรมการ

6.  นายประสาท  พิมพ์รัตน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

7.  นายอมร  มูลถวิลย์            ผู้แทนศิษย์เก่า                                         กรรมการ

8.  นายเอกฉันท์  วันนา          ผู้แทนครู                                                  กรรมการ

9.  นายสุพล  แก้ววงษา         ผู้อำนวยการสถานศึกษา                          กรรมการและเลขานุการ

Comments