ประวัติโรงเรียน

     

           โรงเรียนบ้านสงเปือย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๓  โดยมี ขุนวิชัย สรสิทธิ์  นายอำเภอเมืองเลย ร่วมกับ          นายพงษ์ ร่มโพธิ์ทอง  ศึกษาธิการอำเภอเมืองเลย  ทำการก่อสร้างด้วยเงินบำรุงการศึกษาประชาบาล และแต่งตั้ง นายเหลี่ยง สถิต เป็นครูใหญ่  พ.ศ.  ๒๔๘๓  ทางราชการได้บรรจุนายทองกวน วงศ์พยัคฆ์  เป็นผู้ปฏิบัติการสอน  ในปีการศึกษาต่อๆมา มีข้าราชการครูย้ายและสับเปลี่ยนกันมาดำรงตำแหน่งอยู่เนื่องๆ                                                                                                                                                               ปีการศึกษา  ๒๕๔๒  โรงเรียนขยายระดับการจัดการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นปีแรก   ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

              ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ ชาวบ้านสงเปือยได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียนมอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน 

              สิ้นปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  นายศุภชัย  สุเภาแสน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้ง(ย้าย)           นายสุพล  แก้ววงษา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน                                                                                                    ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล                                                                     ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๒๙ คน  นักเรียนชาย ๗๐ คน  นักเรียนหญิง ๕๙ คน  มีบุคลากรทั้งสิ้น  ๑๗  คน  ประกอบด้วยข้าราชการครู  ๑๔  คน  ชาย    คน  หญิง ๑๐ คน  ลูกจ้างชั่วคราว ๓  คน  ประกอบด้วย ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง      ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คนและบุคลากรวิทยาศาสตร์ ๑  คน  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่    รวม  ๑๑  ชั้นเรียน   

Comments