นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“มีความรู้พื้นฐาน  งานอาชีพของท้องถิ่น  สานศิลป์ประเพณี  มีคุณธรรม 

พันธกิจ

       ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

       ๒. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และนำไปสู่สากล

       ๓. ส่งเสริมสนับสนุนครู  ผู้เรียน  มีวินัยใฝ่คุณธรรม มีคุณภาพเป็นพลเมืองดีของสังคม

       ๔. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

Comments