โครงสร้างการบริหารโรงเรียน


O1 โครงสร้างส่วนงาน รูปภาพ/pdf
O2 ข้อมูลผู้บริหาร รูปภาพ/pdf
O3 อำนาจหน้าที่ pdf(template)

ข้อมูลโครงสร้างการบริหาร


อำนาจหน้าที่


หน้าเว็บย่อย (1): โครงสร้างงานวิชาการ
Ċ
โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1,
5 ส.ค. 2562 20:09
Comments