หลักสูตรต้านทุจริต

โครงสร้างหลักสูตรต่อต้านทุจริตระดับปฐมวัย

โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษา


โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Ċ
โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1,
5 ส.ค. 2562 22:23
Ċ
โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1,
5 ส.ค. 2562 22:24
Ċ
โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1,
5 ส.ค. 2562 22:24
Comments